อันนี้บับ สวยเกินต้าน สวยจนต้องเซฟไว้ประดับบารมีเครื่อง

จับดิฉันเลยค่ะคูมตำหนวด

รูปคู่ฉันกับน้องอี้ป๋อ

เอิ้บบ ใช้wifiบ้านละเข้าไม่ได้

เปิดพรีวันไหน กำเงินแน่นละ

เรียนมหาลัยเพิ่งเคยได้ใช้โปรแกรมAi
เปิดโลกมาก ได้เรียนแค่สามครั้ง ไฟนอล
อ.ให้ออกแบบโปสเตอร์แบรนด์ ให้เวลา3ชม.
ฉันขิต ฉันตาแตก นี่ก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดเลย นั่นนู่นนี่เบี้ยวไปหมด55555555

ดื้อมั้ย ถ้าไม่ดื้อก็ไม่ดุ

คิดถึงบางแสน แต่เบื่อทะเลมาก555555

วิธีกินมะพร้าวที่ถูกต้อง
สาธิตโดย นายคยองซู โด

Show more
kpop.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!